Liên kết website
Quảng cáo
MAJOR SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND VIETNAMESE SYMPATHY EXPRESSIONS (Một số điểm tương đồng và khác biệt cơ bản giữa  tiếng Anh và tiếng Việt trong lời nói biểu đạt sự cảm thông chia sẻ) - Thạc sỹ: Nguyễn Thị Lập

MAJOR SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND VIETNAMESE SYMPATHY EXPRESSIONS (Một số điểm tương đồng và khác biệt cơ bản giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong lời nói biểu đạt sự cảm thông chia sẻ) - Thạc sỹ: Nguyễn Thị Lập

MAJOR SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ENGLISH AND VIETNAMESE SYMPATHY EXPRESSIONS MS 77/XH/2016 NGUYEN THI LAP* ABTRACT This study with a limited scope of research on English-Vietnamese similarities and differences in expressing sympathy is to help speakers of English reduce or avoid ...

Nội dung đang cập nhật...

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội