Chi bộ khoa LLCT – TLGDlà một trong số các chi bộ có số lượng đảng viên đông trực thuộc Đảng bộ trường CĐSP Bắc Ninh. Chuyên ngành giảng dạy của khoa là những môn thuộc khối kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành, những môn học đầu tiên giảng dạy cho sinh viên trong quá trình đào tạo bậc Cao đẳng Sư phạm. Vì vậy,từng tổ bộ môn, từng đảng viên đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân trong việc đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy để góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, vững vàng tiếp cận chuyên ngành chuyên sâu.

          Trong nhiệm kì qua, Chi bộ Khoa LLCT - TLGDluôn sát sao chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường về tất cả các mặt. Trong đó, chi bộ đã có những định hướng và cụ thể hóa nhiệm vụ cho 2 tổ bộ môn tập trung thực hiện các chuyên đề đổi mới sáng tạo trong dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ đổi mới giảng dạy và có ứng dụng thực tiễn giảng dạy. Các bộ môn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo theo đặc thù môn học, liên kết học hỏi… thực hiện thành công mục tiêu đổi mới giảng dạy các môn mà khoa đảm nhiệm. Theo đó, Chi bộ đãxây dựng kế hoạch thực hiện theo học kỳ, năm học, kết hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu đặt ra.

          Chi bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học theo hướng hiện đại hóa. Mỗi tháng, đảng viên phải thực hiện các báo cáo đã đăng kí và tổ chức thực hiện các đợt “Đổi mới sáng tạo trong dạy học ở từng học kì trong năm học.Các tổ chuyên môn tổ chức thường xuyên Semina theo lĩnh vực chuyên môn, khuyến khích mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học. Định hướng hội thảo, tiếp cận các bài giảng mở, định hướng ứng dụng, tiến đến xây dựng bài giảng chuyên đề mới.

          Trong nhiệm kì qua, có 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 03 giảng viên tham gia thực hiện đề tài cấp tỉnh, có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học xếp hạng ISSN, tham gia hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia và có nhiều bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.Chi bộ Khoa LLCT - TLGD đã tăng cường chỉ đạo công tác công tác nghiên cứu khoa học nhờ vào sự đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ định kì và sinh hoạt chuyên đề.

 

Kết quả cụ thể:

Bảng 1: Kết quả công tác chỉ đạo công tác đổi mới phương pháp dạy học tại chi bộ Khoa LLCT – TLGD

Bộ mônNăm học 2017 -2018Năm học 2018 -2019Năm học 2019 - 2020
TLGD677
LLCT454
Tổng số 101211

 

Bảng 2: Kết quả công tác chỉ đạo NCKH của chi bộ Khoa Cơ bản nhiệm kỳ

Nội dungNăm học 2017 -2018Năm học 2018 -2019Năm học 2019 - 2020Tổng số
Đề tài66517
Bài báo128424
Seminar435933135

          Đạt được kết quả trên là do sựchỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng bộ trường CĐSP Bắc Ninh đối với chi bộ hoa LLCT – TLGD . Đồng thời chi bộ đã cụ thể trong chương trình chỉ đạo chuyên môn từng năm học và trong từng chuyên đề sinh hoạt - đây chính là yếu tố then chốt để công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy của khoa đạt được những kết quả cụ thể, đóng góp chung vào thành công của Đảng bộ nhà trường.

          Các kết quả của Chi bộ Khoa là kết quả của sự cố gắng, đòn kết nhất trí trong đảng. Tập thể chi ủy đã nhận diện được những khó khăn và không né tránh các hạn chế của tập thể, cá nhân, luôn nghiêm túc phân tích để đưa ra những giải pháp tháo gỡ, đề xuất những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với đặc thù để đảm bảo thành công kế hoạch đặt ra. Chi bộ và lãnh đạo khoa thống nhất cao trong công tác chỉ đạo thực hiện, đề cao công tác đánh giá hiệu quả cũng như hạn chế của các kế hoạch thực hiện. Bên cạnh việc cụ thể hóa các hoạt động, chi bộ cũng yêu cầu các bộ môn phát huy tính chủ động, sáng tạo. Bí thư và Phó bí thư là các tổ trưởng chuyên môn nên đã chủ động theo dõi và hỗ trợ công tác xây dựng và triển khai hoạt động đảm bảo mục tiêu và tính thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện.

          Bên cạnh đó, Chi bộ luôn coi trọng, quán triệt công tác chính trị tư tưởng, nêu cao vai trò tiên phong của đảng viên trong từng nhiệm vụ. Tiếp thu và lắng nghe ý kiến phải hồi, xây dựng của các đảng viên để nắm bắt và điều chỉnh các biện pháp thực hiện phù hợp. Thống nhất cao trong đánh giá phân loại đảng viên gắn với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân. Nghiêm túc trong công tác phê và tự phê để khắc phục những nhược điểm, phát huy những ưu điểm của từng đảng viên góp phần xây dựng chi bộ đoàn kết vững mạnh thực hiện thành công mục tiêu đề ra.

          Tiến tới Đại Hội đảng bộ trường CĐSP Bắc Ninh, chi bộ khoa LLCT – TLGD tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên đề ra trong nhiệm kì mới.

------------------------