1. Sứ mạng
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn; thực hiện nhiệm vụ giáo
dục, đào tạo và bồi dưỡng khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao; tổ
chức các hoạt động liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo; triển
khai nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thực hiện quyền
sở hữu trí tuệ, tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo
quy định của pháp luật, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương và đất
nước.
2. Tầm nhìn
Trong giai đoạn 2025-2030 trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín
hàng đầu trong khu vực về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành
giáo dục và nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển công nghiệp của Tỉnh và đất
nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục, công nghệ phục vụ nhu cầu
học tập đáp ứng yêu cầu của xã hội.
3. Mục tiêu
Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có
phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ Tổ quốc và
nhân dân, có năng lực kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng
tự học, kỹ năng giao tiếp đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp, yêu cầu đổi mới
giáo dục hiện nay. Liên kết đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác quốc tế về giáo
dục và đào tạo.
Phát triển Cơ sở Mầm non Hoa Phượng thành Trường Mầm non chất lượng
cao phục vụ công tác rèn nghề trong đào tạo, đồng thời giáo dục trẻ mầm non
phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành nhân cách,
chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Xây dựng đội ngũ giảng viên/giáo viên đạt chuẩn theo quy định; gắn công
tác nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ,
hiện đại chuẩn bị các điều kiện để phát triển thành trường đại học đa ngành.