CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

 

I. Chức năng – Nhiệm vụ

1. Chức năng:

      Tham mưu giúp Hiệu trưởng về: Công tác tuyển sinh, công tác tổ chức, quản lý đào tạo; công tác thi, đánh giá quá trình đào tạo và kết quả người học đối với đối tượng được giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

      2.1. Chủ trì :

      a. Về công tác tuyển sinh

      - Trực tiếp phụ trách công tác tuyển sinh đối với tất cả các loại hình đào tạo (gồm các đối tượng do phòng ĐT và QLKH, VLVH-QHQT quản lý). Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm và dài hạn, đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các ngành, các hệ đào tạo theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT đã ban hành.

- Phối hợp với các Trung tâm (Ngoại ngữ - BD; TH-TV-TB) trong công tác tuyển sinh các loại hình bồi dưỡng.

      - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

      b. Về công tác đào tạo

      - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo các ngành, các hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của trường.

      - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức đào tạo. Xây dựng kế hoạch biên chế năm học, kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ đối với các hệ đào tạo và kế hoạch đào tạo các hợp đồng đào tạo.

      - Hướng dẫn thực hiện và các chế tài thực hiện quy chế đào tạo. Phân công giảng dạy và xếp thời khóa biểu các hệ đào tạo của trường. Theo dõi nề nếp giảng dạy của giảng viên dạy hệ chính quy.

      - Dự báo phát triển các ngành nghề đào tạo, lập hồ sơ phát triển ngành nghề đào tạo mới của trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

- Chỉ đạo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo. Chỉ đạo rà soát, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế.

      - Quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo của các đơn vị chuyên môn trong trường.

      - Tổ chức thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo chất lượng dạy và học. Tổ chức hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện quy định về hồ sơ chuyên môn của các khoa và giảng viên.

      - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hành, thực tế, thực tập và các hoạt động nghiệp vụ toàn trường. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hành thường xuyên, thực tế, nghiên cứu ngoài trường của các đơn vị theo chương trình.

      - Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển, sắp xếp, bố trí vào các lớp học theo đúng ngành nghề tuyển chọn; Xét học tiếp, nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, bảo lưu kết quả đã học, thôi học ... theo quy chế đào tạo.  

      - Chỉ đạo, tổ chức thi giảng viên dạy giỏi các cấp.

      - Đề xuất biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trong trường.

            - Thực hiện công tác hành chính giáo vụ (nội quy, quy chế, các loại sổ sách, quyết định...).     

      - Quản lý lưu trữ  hồ sơ đào tạo liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

      - Chịu trách nhiệm hướng dẫn giảng viên kê khai, tổng hợp giờ dạy, tập hợp minh chứng, nghiệm thu giờ dạy của giảng viên dạy các lớp hệ đào tạo chính quy theo tháng, kì, cuối năm

      - Thực hiện công khai các nội dung thuộc công tác đào tạo theo quy định : Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

      - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

      c. Về công tác thi và đánh giá kết quả người học

    - Xây dựng kế hoạch thi, kiểm tra toàn trường theo quy chế. Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh của trường, tổ chức thi học kỳ, học phần của tất cả các hệ đào tạo chính quy; tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các ngành, hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp của trường.

      - Quản lý kết quả đào tạo của các ngành, hệ đào tạo trong trường.

      - Cung cấp kết quả thi, kiểm tra cho các đơn vị để xếp loại, xét học tiếp, xét học bổng cho HSSV theo quy định.

      - Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc ra đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Quản lý đề thi, in sao đề thi, đáp án, thang điểm các kỳ thi tuyển sinh, hết học kỳ, học phần, tín chỉ, tốt nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học đảm bảo đúng quy chế.

                - Xây dựng kế hoạch, tổ chức các kỳ thi sinh viên giỏi các cấp.                         

      - Đề xuất quản lý việc in phôi văn bằng, quản lý và cấp phát văn bằng, cho người học theo quy định của pháp luật.

      - Công khai  các nội dung về thi, kết quả thi, kiểm tra theo quy định.

      - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

      - Quản lý, lưu trữ toàn bộ danh sách, kết quả thi, kiểm tra, tốt nghiệp theo quy chế hiện hành.

      - Quy đổi giờ coi thi, chấm thi các lớp hệ đào tạo chính của giảng viên ra giờ chuẩn.

    - Quản lý Phòng sao in chung của toàn trường (các máy photo sao đề, máy in Bằng và Chứng chỉ...) phục vụ hoạt động làm thi của các đơn vị trong Trường.

      d. Thực hiện công tác Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm ;chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh.

      e. Chủ trì thực hiện công tác công khai giáo dục.

      2.2. Phối hợp:

      - Phối hợp với phòng Tổ chức - Công tác HSSV trong việc : Quyết định liên quan đến phân công lao động, điều động nhân lực ; xây dựng văn bản quy định chế độ làm việc của giảng viên trong trường,  xây dựng biên chế cụ thể cho từng năm học, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, quy định hồ sơ, quy trình liên quan đến học tập của SV; rà soát phân công lao thường xuyên, định kì ; tập hợp kết quả giờ dạy của giảng viên và đề nghị thanh toán tiền dạy vượt giờ vào cuối năm học.            

- Phối hợp với phòng QLKH, VLVH - QHQT trong việc: Xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập; triển khai ứng dụng các sản phẩm NCKH của giảng viên, HSSV trong quá trình dạy học; trong đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Trường.

                - Phối hợp với các đơn vị phòng TC- CT HSSV, HC - QT, KH-TV, các khoa chuyên môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học. 

                - Phối hợp với phòng Tổ chức - Công tác HSSV và các khoa chuyên môn thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

                - Phối hợp với Phòng Hành chính- Quản trị trong việc cấpphát văn bằng chứng chỉ cho người học.

      - Phối hợp với Trung tâm Tin học- TV-TB trong việc: xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học trong và ngoài nhà trường; tuyên truyền tuyển sinh; công khai công tác đào tạo theo quy định.

      - Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài vụ lập kế hoạch và sử dụng ngân sách đào tạo.

      - Phối hợp với các phòng Kế hoạch -Tài vụ, Hành chính - Quản trị, Trung tâm Tin học-TV-TB xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, quản lý và phân phối sử dụng các loại thiết bị, tài sản theo kế hoạch đảm bảo phục tốt cho công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, viên chức, sinh viên trong trường.

                - Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát người học và các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có SV của trường làm việc. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng thương hiệu của nhà trường.

II. Cơ cấu tổ chức

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Ngô Duy Nam

 

27/05/1977

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

0912428437

Ngoduynam

@cdspbacninh.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thúy Vân

 

13/8/1988

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

Sư phạm Toán 

 098 5306189

thuyvancdsp@bacninh.edu.vn

3

Nguyễn Thị Nhung

25/01/1975

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

GD Mầm non

0942522616

Nhungcsmn

@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thiêm

29/06/1982

Chuyên viên

Đại học

Kế toán

0975765175

Thiemhau

@gmail.com

5

Lê Thị Thùy Linh

18/06/1986

Giảng viên

Thạc sĩ

SP Vật lý

0849177946

Linhcuongbn

@gmail.com

6

Phan Thị Ngàn

02/08/1985

Giảng viên

Thạc sĩ

Tâm lí học

0978143908

phanngan0208

@gmail.com

7

Trần Thúy Hằng

29/12/1986

Giảng viên

Thạc sĩ

SP Ngữ  văn

0986548590

Thuyhanggvcdsp

@gmail.com

8

Nguyễn Đức Tài

26/6/1987

Giảng viên

Đại học

Y sinh học TDTT

 GDQPAN

0979582669

ductaicdspbn@gmail.com

9

Nguyễn Thế Cường

28/11/1987

Giảng viên

Thạc sĩ

Giáo dục Thể chất

0378567688

cuongcan2000@gmail.com