NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

(Trích Điều 4, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-CĐSP, ngày 12/9/2017 của Trường CĐSP Bắc Ninh)

 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển Nhà trường theo định hướng của Tỉnh, phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của Tỉnh và quy hoạch phát triển giáo dục đại học, cao đẳng của Nhà nước.

b) Triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng theo mục tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ các trường học cho tỉnh Bắc Ninh, liên kết với các cơ sở đào tạo khác mở các lớp đào tạo theo quy định; từng bước mở rộng đào tạo đến trình độ cao đẳng các lĩnh vực khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; nghiên cứu khoa học giáo dục, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.

 c) Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

 d) Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

e) Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục.

f) Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục.

g) Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

h) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị.

i) Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ, thực hiện các dự án, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ theo kế hoạch do cấp trên giao hoặc chủ động hợp tác, với các trường đại học, cao đẳng, các viện, các tổ chức quốc tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Liên kết với các trường đại học có uy tín trong toàn quốc để có sự hỗ trợ về đội ngũ giảng viên, thỉnh giảng, nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng. Xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo Luật xuất bản và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh.

k) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trường đặt trụ sở hoặc có tổ chức hoạt động đào tạo theo quy định.

l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.