DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KÌ 2020-2025

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ Đảng

Chức vụ Chính quyền, Đoàn thể

1

Nguyễn Hữu Tuyến

06/3/1968

 Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Thương

18/11/1973

 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ

Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Hữu Niên

12/10/1974

UV Ban Thường vụ, UV UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ khoa LLCT-TLGD

Trưởng khoa LLCT-TLGD

4

Nguyễn Thanh Chuân

17/6/1970

UV Ban Chấp hành

Phó Hiệu trưởng

5

Nguyễn Thị Thúy Hà

14/8/1974

UV Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ phòng QLKH-VLVH-QHQT

Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng phòng QLKH-VLVH-QHQT

6

Đỗ Thị Loan

10/12/1976

UV Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ phòng TC-CTHSSV

Trưởng phòng TC-CTHSSV

7

Trần Thị Hồng Minh

13/8/1976

UV Ban Chấp hành,  Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Bí thư chi bộ khoa TH-MN

Trưởng khoa TH-MN

8

Vũ Thị Việt Thái

05/12/1980

UV Ban Chấp hành

Trưởng ban Quản lý Khu nội trú, Chủ tịch công đoàn trường.

9

Ngô Duy Nam

27/5/1977

UV Ban Chấp hành

Phó Trưởng phòng Đào tạo