DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong

Hội đồng trường

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

14/8/1974

ĐUV, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng QLKH-VLVH-QHQT

Chủ tịch

2

Vũ Thị Việt Thái

05/12/1980

ĐUV, Chủ tịch công đoàn trường, Trưởng ban QL Khu nội trú

Thư ký

3

Nguyễn Hữu Tuyến

06/3/1968

UV BTV, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thương

18/11/1973

UV BTV, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

5

Nguyễn Thanh Chuân

17/6/1970

ĐUV, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

6

Nguyễn Hữu Niên

12/10/1974

UV BTV, Trưởng khoa  LLCT-TLGD

Ủy viên

7

Đỗ Thị Loan

10/12/1976

ĐUV, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng  TC-CTHSSV

Ủy viên

8

Trần Thị Hồng Minh

13/8/1976

ĐUV, Bí thư chi bộ, Trưởng  khoa TH-MN

Ủy viên

9

Ngô Duy Nam

27/5/1977

ĐUV, Phó Trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

10

Trần Hùng Viện

22/5/1984

Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

11

Nguyễn Thị Hồng Vân

16/10/1974

Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Hồng Thu

18/10/1979

Phó Trưởng phòng GDTX-GDCN, Sở GD-ĐT Bắc Ninh

Ủy viên

13

Nguyễn Cương Nghị

01/4/1979

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Bắc Ninh

Ủy viên

14

Ngô Gia Vịnh

26/10/1973

Phó Trưởng phòng QL dạy nghề, Sở LĐ-TB và XH Bắc Ninh

Ủy viên

15

Nguyễn Thị Thoan

26/5/1973

Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Đan, TP Bắc Ninh

Ủy viên