PHÒNG ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Tầng 2 Nhà A  - Điện thoại: (0241) 3855 329; (0241) 3856 413

1. Chức năng:
Tham mưu giúp Hiệu trưởng về: Công tác tuyển sinh, công tác tổ chức, quản lý đào tạo; công tác thi, đánh giá quá trình đào tạo và kết quả người học.

2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Chủ trì :
a. Về công tác tuyển sinh
    - Trực tiếp phụ trách công tác tuyển sinh. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm và dài hạn, đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các ngành, các hệ đào tạo theo đúng qui chế của Bộ GD&ĐT đã ban hành.
    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
b. Về công tác đào tạo
    Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo các ngành, các hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của trường.
    - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức đào tạo. Xây dựng kế hoạch biên chế năm học, kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ đối với các hệ đào tạo và kế hoạch đào tạo các hợp đồng đào tạo.
    -  Xây dựng văn bản qui định chế độ làm việc của giảng viên trong trường, hướng dẫn thực hiện và các chế tài thực hiện qui chế đào tạo. Phân công giảng dạy và xếp thời khóa biểu các hệ đào tạo của trường. Theo dõi nề nếp giảng dạy của giảng viên dạy hệ chính quy.
    - Dự báo phát triển các ngành nghề đào tạo, lập hồ sơ phát triển ngành nghề đào tạo mới của trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.
    - Quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo của các đơn vị chuyên môn trong trường.
    - Tổ chức thực hiện qui chế chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học đảm bảo chất lượng dạy và học. Tổ chức hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện quy định về hồ sơ chuyên môn của các khoa và giảng viên.
    - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hành, thực tế, thực tập và các hoạt động nghiệp vụ toàn trường. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hành thường xuyên, thực tế, nghiên cứu ngoài trường của các đơn vị theo chương trình.
    - Tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển, sắp xếp, bố trí vào các lớp học theo đúng ngành nghề tuyển chọn; Xét học tiếp, nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, bảo lưu kết quả đã học, thôi học ... theo quy chế đào tạo.  
    - Chỉ đạo, tổ chức thi giảng viên dạy giỏi các cấp.
    - Đề xuất biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trong trường.
    - Thực hiện công tác hành chính giáo vụ (nội qui, qui chế, các loại sổ sách, quyết định...).     
    - Quản lý lưu trữ  hồ sơ đào tạo liên quan đến nhiệm vụ của phòng.
    - Nghiệm thu, xác nhận kết quả giảng dạy của giảng viên toàn trường hàng tháng, kỳ và cuối năm học; Tập hợp đề xuất thực hiện chế độ thanh quyết toán vượt giờ cho giảng viên ( căn cứ vào qui chế chi tiêu nội bộ của trường, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các văn bản qui định hiện hành khác ).
    - Thực hiện công khai các nội dung thuộc công tác đào tạo theo qui định.
    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.  

c. Về công tác thi và đánh giá kết quả người học
    - Xây dựng kế hoạch thi, kiểm tra toàn trường theo qui chế. Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo các kỳ thi tuyển sinh của trường, tổ chức thi học kỳ, học phần của tất cả các hệ đào tạo chính quy; tổ chức thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên các ngành, hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp của trường.
    - Quản lý kết quả đào tạo của các ngành, hệ đào tạo trong trường.
    - Cung cấp kết quả thi, kiểm tra cho các đơn vị để xếp loại, xét học tiếp, xét học bổng cho HSSV theo qui định.
    - Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc ra đề thi, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Quản lý đề thi, in sao đề thi, đáp án, thang điểm các kỳ thi tuyển sinh, hết học kỳ, học phần, tín chỉ, tốt nghiệp hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học đảm bảo đúng quy chế.
    - Xây dựng kế hoạch, tổ chức các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi các cấp.                        
    - Đề xuất quản lý việc in phôi văn bằng, quản lý và cấp phát văn bằng, cho người học theo quy định của pháp luật.
    - Công khai  các nội dung về thi, kết quả thi, kiểm tra theo qui định.
    - Làm các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
    - Quản lý, lưu trữ toàn bộ danh sách, kết quả thi, kiểm tra, tốt nghiệp theo qui chế hiện hành.

2.2. Phối hợp:
    - Phối hợp với phòng Tổ chức - Công tác HSSV xây dựng biên chế cụ thể cho từng năm học, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, qui định hồ sơ, qui trình liên quan đến học tập của HSSV.
    - Phối hợp với phòng QLKH- QHQT trong việc: Xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, giáo trình, tài liệu học tập; triển khai ứng dụng các sản phẩm NCKH của giảng viên, HSSV trong quá trình dạy học; trong đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại trường.
    - Phối hợp với các đơn vị phòng TC- CT HSSV, HC - QT, KH-TV, các khoa chuyên môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học. 
    - Phối hợp với phòng Tổ chức - Công tác HSSV và các khoa chuyên môn thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.
   - Phối hợp với Trung tâm CNTT- TV-TB trong việc: xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học trong và ngoài nhà trường; tuyên truyền tuyển sinh; công khai công tác đào tạo theo quy định.
    - Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tài vụ lập kế hoạch và sử dụng ngân sách đào tạo.
    - Phối hợp với các phòng Kế hoạch -Tài vụ, Hành chính - Quản trị, Trung tâm CNTT-TV-TB xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, quản lý và phân phối sử dụng các loại thiết bị, tài sản theo kế hoạch đảm bảo phục tốt cho công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong trường.
     - Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát người học và các đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh có HS-SV của trường làm việc. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng thương hiệu của nhà trường.
 

3. Đội ngũ cán bộ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ-công việc

Điện thoại- Email

1

Nguyễn Đức Thọ

Thạc sĩ

Trưởng Phòng

0904 460 462 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Vương Thị Luận

Thạc sĩ

PTP

 

3

Ngô Duy Nam

Thạc sĩ

 PTP

 

4

Nguyễn Thị H. Trang

Thạc sĩ

CV

 

5

Phan Thị Ngàn

Cử nhân

CV

0978143908 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     6 Lưu Thị Ngọc Tuyết  Ths CV  

7

Nguyễn Thị Thiêm

Cử nhân

Chuyên viên tổng hợp quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ, dự trù thanh toán...

0975765175 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê truy cập

6314943
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
3126
3026
33379
108177

Forecast Today
2760


Your IP:54.236.246.85

Go to top
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell