Liên kết website
Quảng cáo
 • TKB HỆ CĐMN VLVH A11 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB hệ CĐMN VLVH A10 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB hệ CĐMN VLVH B9 HỌC KỲ 6 NĂM HỌC 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB hệ CĐMN VLVH A9 HỌC KỲ 5 NĂM HỌC 2021-2022
  | Ngô Duy Nam | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TKB K41 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
  | Ngô Duy Nam | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • TKB K40 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
  | Ngô Duy Nam | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem phai đính kèm
 • TKB K39 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
  | Ngô Duy Nam | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Thời khóa biểu k39
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm
 • Gửi lại: TKB HK 4 CĐMN K39 năm học 2020-2021 (ký ngày 09/12)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu HK6 hệ CĐ K38 năm học 2020-2021 (ĐC học sáng)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 179 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.
 • Thời khóa biểu học kỳ I hệ CĐ GDMN K40 năm học 2020-2021 (ĐC phòng học - Ký ngày 08/12/2020)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học kỳ 6 hệ CĐ K38 năm học 2020-2021 (ký ngày 08/12/2020)
  | CD sư phạm Bắc Ninh | 158 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung chi tiết xem file đính kèm ./.
Thời tiết