1. Khái niệm về văn hóa chất lượng

1.1. Khái niệm về văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng (VHCL) là thuật ngữ mang tính trừu tượng và có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tiếp cận theo các thành tố, Hiệp hội các đại học Châu Âu đã định nghĩa VHCL là một loại văn hóa tổ chức trong đó việc nâng cao chất lượng được xem là một việc làm thường xuyên. VHCL bao gồm 2 yếu tố riêng biệt: Yếu tố văn hóa/Tâm lí gồm các giá trị, niềm tin, sự mong đợi và cam kết đối với chất lượng; Yếu tố quản lý các qui trình được xác định rõ nhằm nâng cao chất lượng và điều phối nỗ lực cá nhân. Chính vì là một giá trị được xác định rõ ràng mà mọi cá nhân trong tổ chức cùng hiểu biết, tin tưởng, chia sẻ và cam kết phấn đấu cải tiến liên tục để đạt được theo một qui trình cụ thể [3].

Tiếp cận mang tính tổng thể, Nguyễn Kim Dung cho rằng, VHCL là sự hợp nhất/vận dụng/áp dụng chất lượng vào toàn bộ các hoạt động của hệ thống tổ chức nhằm tạo ra môi trường tích cực bên trong tổ chức và dẫn đến sự hài lòng của những người hưởng lợi từ tổ chức [1] hay nói cách khác, mọi thành viên (từ người học đến cán bộ quản lí), mọi tổ chức (từ các phòng ban đến các tổ chức đoàn thể) đều biết công việc của mình thế nào là có chất lượng và đều làm theo yêu cầu chất lượng [2].

Như vậy, VHCL được hiểu là một loại văn hóa đặc biệt của tổ chức chứa đựng niềm tin, giá trị, mong đợi và cam kết thực hiện hóa dựa trên sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong tổ chức. VHCL còn là thành tố cấu thành nên hệ thống quản lí chất lượng với các công cụ, tiêu chí đánh giá đo lường và đảm bảo chất lượng.

1.2. Văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục

Do tính đa chiều của bản thân khái niệm VHCL, đồng thời với sự phụ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nhà trường, cho nên việc chọn lựa một cách tiếp cận để xây dựng và phát triển VHCL ở các trường đại học là không như nhau kể cả trong nước và ngoài nước.

Theo cách tiếp cận tổng thể về VHCL, Lê Ngọc Đức cùng các cộng tác viên [2] đã đề xuất “Mô hình văn hóa chất lượng cơ sở giáo dục đại học” trên cơ sở tích hợp các quan niệm về VHCL. Đây có thể được xem là một cách tiếp cận nhằm xây dựng VHCL trong trường đại học theo hướng tổng thể, bao trùm tất cả các yếu tố có tác động đến VHCL. Mô hình gồm 5 thành tố đặc trưng cho các yếu tố của môi trường tổ chức giúp VHCL phát triển: Môi trường học thuật, môi trường xã hội, môi trường nhân văn, môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên và cơ sở vật chất.

2. Những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng VHCL của trường CĐSP Bắc Ninh

Qua thực tế triển khai các hoạt động và kết quả công tác tự đánh giá [5] có thể thấy những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng và phát triển VHCL của trường CĐSP Bắc Ninh như sau:

2.1. Thuận lợi trong xây dựng VHCL của trường CĐSP Bắc Ninh

- VHCL được thể hiện rất rõ trong tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển của Trường.

- Cơ cấu tổ chức của Trường được điều chỉnh hàng năm phù hợp với thực tế đào tạo.

- Trường có hệ thống văn bản để tổ chức và quản lí được qui trình hóa, đầy đủ, được định kì cập nhật, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế và được đăng tải đầy đủ trên trang web của Trường.

- Đội ngũ CBQL có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao. Đội ngũ GV, GV, nhân viên của Trường có trình độ, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn theo qui định; tâm huyết với nghề, với sự nghiệp giáo dục, luôn nỗ lực trong việc nâng cao trình độ về mọi mặt: chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT… CBGV, NV nhà trường đoàn kết, tương thân tương ái, tôn trọng và thực hiện nếp sống văn minh, góp phần gìn giữ truyền thống tốt đẹp của nhà trường và bảo vệ môi trường sống.

- CTĐT cũng như hoạt động đào tạo và các hoạt động hỗ trợ học tập thường xuyên cập nhật các xu hướng hiện đại, tiên tiến và được định kỳ đánh giá, điều chỉnh, bổ sung tham khảo ý kiến của các cơ sở giáo dục tiên tiến và lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

- Công tác NCKH phù hợp và gắn với thực tế đào tạo. Việc trao đổi học thuật trong và ngoài Trường (thông qua họp tổ chuyên môn, hội thảo, seminar các đề tài NCKH …) thường xuyên và hữu ích với công tác đào tạo và giáo dục HSSV.

- Người học được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách, được sống và học tập trong môi trường an toàn, thân thiện và sạch đẹp; được tạo các kiện thuận lợi để phân đấu học tập và rèn luyện…

- Cơ sở vật chất, đặc biệt là các phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện hiện đại; nhà đa năng, sân vận động… đầy đủ các thiết bị hỗ trợ cho các hoạt động học tập, rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa của GV và HSSV.

- Trường có mối quan hệ thân thiết gắn bó với các cơ sở văn hóa, xã hội, các cấp chính quyền ở địa phương và các trường CĐSP khác vì vậy tạo môi trường giao lưu học tâp, trao đổi kinh nghiệm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao rất hữu ích cho CBGV, NV và HSSV.

2.2. Khó khăn trong xây dựng và phát triển VHCL trong trường CĐSP Bắc Ninh

(1) Khó khăn trong xác lập sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn của Trường trong bối cảnh hiện nay

Cũng như các trường CĐSP địa phương khác, trường CĐSP Bắc Ninh đang gặp những khó khăn trong bối cảnh hiện nay, trước xu hướng đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo và thực hiện Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Khó khăn đầu tiên có thể kể đến là việc xác định hướng đi của Trường thông qua xác định tầm nhìn, sứ mạng trong bối cảnh mới để đảm bảo vừa phù hợp với Luật Giáo dục sửa đổi, vừa phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương lại vừa giải quyết được các vấn đề về đội ngũ và công tác tuyển sinh.

(2) Khó khăn trong xây dựng môi trường học thuật

Môi trường học thuật trong VHCL yêu cầu các hoạt động dạy học, nghiên cứu, trao đổi theo những quan điểm và PP giáo dục, nghiên cứu tiên tiến, tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn. Việc xây dựng và phát triển môi trường học thuật của Trường còn gặp một số khó khăn như sau:

Việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan, đặc biệt cựu HSSV cho đánh giá, điều chỉnh, bổ sung CTĐT, HĐĐT chưa được thường xuyên, do cơ sở dữ liệu liên lạc của Trường còn hạn chế.

Việc trao đổi học thuật trong một số tổ chuyên môn chưa thường xuyên và ít hiệu quả, đặc biệt việc trao đổi học thuật sau các đợt tập huấn chưa được chú trọng. Một số CBGV sau đợt tập huấn chưa hình thành văn hóa chia sẻ kinh nghiệm và các vấn đề mới tiếp thu được với tổ chuyên môn.

Ứng dụng vào thực tế của một số đề tài NCKH chưa thực sự hiệu quả sau nghiệm thu.

(3) Khó khăn trong xây dựng môi trường xã hội

Nhà trường có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lí đầy đủ, cập nhật và có các văn bản hướng dẫn cần thiết, tuy nhiên việc lưu trữ văn bản của một số đơn vị còn chưa thật tốt vì vậy gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu, văn bản làm minh chứng cho công tác đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường.

(4) Khó khăn về cơ sở vật chất

Nói chung cơ sở vật chất cho dạy học của Nhà trường còn hạn chế: Chưa có thư viện điện tủ được nối mạng; Trang thiết bị thực hành, thí nghiệm cho đào tạo các ngành khoa học thực nghiệm còn thiếu; Bếp ăn và các dịch vụ phục vụ sinh viên nội trú chưa ổn định…

3. Một số khuyến nghị góp phần xây dựng và phát triển VHCL trong Trường CĐSP Bắc Ninh

Thứ 1, điều chỉnh sứ mạng, tầm nhìn của Trường phù hợp với bối cảnh mới

Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi, thực tế yêu cầu xã hội, yêu cầu đổi mới GDPT, nhu cầu nhân lực của Tỉnh xác lập sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu phù hợp bối cảnh mới làm tôn chỉ cho toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Thứ 2, xác lập giá trị cốt lõi và phát triển VHCL phù hợp với bản sắc riêng của Trường

Cần xác lập giá trị cốt lõi riêng, đặc thù của Trường và giá trị cốt lõi này phải đặt trọng tâm vào người học. Các hoạt động của Trường đều hướng đến giá trị cốt lõi này. Giá trị cốt lõi phải được tuyên bố ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ.

Để xác lập và tuyên bố được giá trị cốt lõi cần thực hiện khảo sát các bên liên quan và huy động được trí tuệ của toàn trường: Hội đồng khoa học Trường, Ban giám hiệu, lãnh đạo quản lí các đơn vị và toàn thể CBGV, NV và HSSV.

Thứ 3, nâng cao nhận thức về vai trò của VHCL cho CBGV, NV, HSSV toàn trường

Trong xu thế hội nhập và giao quyền tự chủ cho các Trường cao đẳng, đại học, VHCL là điều kiện tiên quyết đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Việc nâng cao nhận thức về vai trò của VHCL cho CBGV, NV, HSSV toàn trường có thể thực hiện được thông qua nhiều hình thức khác nhau:

- Tuyên truyền trên trang Web, bản tin, các tài liệu… của Trường.

- Phổ biến tuyên truyền cho CBQL, GV, NV của Trường thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị cán bộ - viên chức, họp khoa, họp tổ chuyên môn…

- Tuyên truyền, giáo dục HSSV thông qua các giờ Chào cờ toàn trường, Chào cờ Khoa, các giờ sinh hoạt lớp, ngoại khóa…

- Bồi dưỡng kiến thức về VHCL thông qua tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các buổi hội thảo, seminar…

Thứ 4, xây dựng và thực hiện chính sách khen thưởng, xử phạt nghiêm túc, công bằng, minh bạch

Thực hiện nghiêm túc, công bằng, minh bạch chính sách khen thưởng và xử phát đối với CBGV, NV làm động lực phấn đấu cho các tổ chức, cá nhân làm tốt, có nhiệt huyết với sự nghiệp chung của Trường, đưa VHCL gắn vào từng việc làm cụ thể của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức.

Thứ 5, định kì lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

Thực hiện nghiêm túc định kì lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (CBQL, đội ngũ GV, NV, HSSV đang học, cựu HSSV, nhà SDLĐ, các cơ quan quản lí cấp trên, các tổ chức xã hội … ) để đánh giá, điều chỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng các lĩnh vực hoạt động của Trường.

Thứ 6, Tin học hóa công tác quản lí và lưu trữ dữ liệu cho các hoạt động của Trường

- Thiết lập hệ thống dữ liệu điện tử để quản lí và thực hiện tin học hóa các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường: Lấy ý kiến phản hồi các bên, xử lí dữ liệu trực tuyến, lưu trữ văn bản điện tử, công khai dữ liệu…

- Các hoạt động ĐBCL, thanh tra, kiểm tra phải được công khai minh bạch rõ ràng trong nội bộ để các tổ chức và mọi thành viên trong Trường cũng giám sát và chịu trách nhiệm giải trình, ĐBCL.

Thứ 7, công tác ĐBCL được thực hiện một cách hệ thống

Thiết lập hệ thống kiểm tra giám sát chặt chẽ chức năng giải trình và tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của Trường thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát của bộ phận Thanh tra, Pháp chế; công tác tự ĐBCL của bộ phận KĐCL và chức năng tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, các nhân trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của Trường.

Thứ 8, đầu tư cơ sở vật chất, phân bố kinh phí phù hợp cho các lĩnh vực hoạt động của Trường

Căn cứ lộ trình phát triển Trường, nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đào tạo và nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để đầu tư cơ sở vật chất và phân bổ nguồn kinh phí phù hợp cho các lĩnh vực hoạt động của Trường và đặc biệt là kinh phí hằng năm cho công tác ĐBCL bên trong (cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về công tác KĐCL, kinh phí cho triển khai các hoạt động KĐCL…).

4. Kết luận

Xây dựng và phát triển VHCL là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển trong bối cảnh hiện nay của các cơ sở giáo dục nói chung và của Trường CĐSP Bắc Ninh nói riêng. Việc xây dựng và phát triển VHCL đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của mọi tổ chức, cá nhân trong đơn vị, nó là hoạt động mang tính hệ thống, lâu dài và liên tục. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính và cả sự nhận thức của cá nhân trong tổ chức… song VHCL trong Trường CĐSP Bắc Ninh bước đầu đã được hình thành và đang phát triển cùng quá trình phát triển Trường.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Kim Dung (2010). Văn hóa chất lượng trong trường Đại học. Tài liệu Hội thảo Xây dựng và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học nahừm hình thành văn háo chất lượng của nhà trường. Nha Trang, ngày 27 – 28/10/2010.

2. Lê Ngọc Đức (2008). Xây dựng văn hóa chất lượng tạo nội lực cho cơ sỏ đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời đại chất lượng. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 36, tr 22–24.

3. Nguyễn Duy Mộng Hà – Bùi Ngọc Quang (2015). Thực trạng xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Phát triển công nghệ, quyển 18, số 15, tr 132-139.

4. Lê Văn Hảo (2015). Xây dựng bộ tiêu chí và khung phát triển văn hóa chất lượng trường đại học. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục. Tập 31, số 2 (2015). Tr 50-58.

5. Trường CĐSP Bắc Ninh (2019). Báo cáo tự đánh giá giai đoạn 2014 – 2018.

Các tin khác

Thống kê truy cập

6314888
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
3071
3026
33379
108122

Forecast Today
2784


Your IP:54.236.246.85

Go to top
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink satış deface mirror hacklink wso shell