1. Chức năng

    Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho cán bộ, học sinh sinh viên, và các đối tượng khác có nhu cầu. Tham mưu triển khai thực hiện các loại hình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của ngành, các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

    2. Nhiệm vụ

    - Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Tiếng Anh A, B, C cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh sinh viên và cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu người học. Biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn ngoại ngữ và đào tạo cấp chứng chỉ  theo quy định. Tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ  ngoại ngữ  ngắn hạn. Tổ chức thi và đề nghị cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo qui định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ với các cơ sở ngoài trường.

    - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong trường.

          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên các cấp, các loại hình bồi dưỡng theo quy định của pháp luật. Điều tra nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chủ trì triển khai hoặc phối hợp  tổ chức các lớp bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp phát chứng chỉ cho người học.

- Tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cấp chứng nhận về các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong trường học.

    - Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng QLKH, VLVH-QHQT, Phòng Hành chính-Quản trị, Trung tâm Tin học-TV-TB và các khoa trong việc mở các lớp bồi dưỡng, thi kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ và các loại hình bồi dưỡng khác cho HSSV và các đối tượng có nhu cầu và trong công tác tư vấn tuyển sinh.

    - Hướng dẫn giảng viên kê khai, tổng hợp giờ dạy, tập hợp minh chứng, nghiệm thu giờ dạy của giảng viên dạy các lớp hệ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cuối năm học.

 - Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

    3. Cơ cấu tổ chức

   Trung tâm Ngoại ngữ - Bồi dưỡng có giám đốc và phó giám đốc do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tiêu chuẩn  bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc trung tâm thực hiện theo qui định.

 

 

DANH SÁCH CBGV, NV TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - BỒI DƯỠNG

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thanh Chuân

1970

Phó Hiệu trưởng

Thạc sĩ

Tiếng Anh

0912765805

nguyenthanhchuan@cdspbacninh.edu.vn

2

Nguyễn Minh Tuyền

1984

Giám đốc

Thạc sĩ

QLGD

0378899555

minhtuyencdsp@gmail.com

3

Nguyễn Quốc Hưng

1987

Chuyên viên

Thạc sĩ

QTKD

0978856193

quochungdt1408@gmail.com

4

Nguyễn Quỳnh Anh

1994

Giảng viên

Thạc sĩ

QLGD

0949399310

nguyenquynhanh.cdspbn@gmail.com