Chức năng nhiệm vụ:

 - Đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể dục, Công tác đội có trình độ cao đẳng trở xuống.

    - Giảng dạy các chương trình  Âm nhạc, Mỹ Thuật, Giáo dục thể chất, Công tác đội, Giáo dục QPAN cho các hệ đào tạo trong trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng, cán bộ quản lý giáo dục, NVSP, giáo viên, nhân viên trường mầm non, tiểu học.

          - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức khác trong việc triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

    - Phụ trách công tác tự vệ của trường. Thường trực Ban chỉ huy quân sự trường.

          Khoa Nhạc- Họa- Thể dục- GD QPAN có các tổ bộ môn: Nhạc, Mĩ thuật, Thể dục- GDQPAN.

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN - NĂM HỌC 2020 - 2021

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Đặng Cao Sơn

10/8/1967

 

Trưởng khoa

Thạc sĩ

Âm nhạc - QLGD

0934529999

Caosoncdspbn@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Văn Sinh

14/5/1968

 

Trưởng môn Âm nhạc

Thạc sĩ

Âm nhạc - QLGD

0912203262

Sinhnhacbn@gmail.com

3

Dương Tố Nga

29/6/1969

 

Giảng viên

Đại học

SPÂm nhạc

0988121219

Ngacdsp69@gmail.com

4

Nguyễn Văn Thuỵ

26/11/1976

 

Giảng viên

Đại học

SPÂm nhạc

0912585030

Nguyenquangthuybn@gmail.com

5

Trần Hùng Viện

22/5/1984

 

Bí thư ĐT

Thạc sĩ

Âm nhạc

0916587313

Duongcamcdspbn@gmail.com

6

Vũ Thị Loan

14/05/1970

 

Phó TK – TBM Mĩ thuật

Thạc sĩ

Mĩ thuật - QLGD

0986107007

hloancđspbacninh@gmail.com

7

Nguyễn T.Phúc Oanh

02/6/1971

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Hội họa

0984112509

Nguyenphucoanh09@gmail.com

8

Trương Hồng Mỵ

5/6/1979

 

TB nữ công trường  – CTCĐ khoa

Thạc sĩ

Hội họa

0912404748

Hongmycdspbn@gmail.com

9

Ngô Khánh Quân

5/6/1967

 

Giảng viên

Đại học

SP Mĩ thuật

01638411539

 

10

Dương Biên Hoà

6/12/1964

 

TBM Thể dục, GDQPAN

Thạc sĩ

GD thể chất

0988085549

Hoacdspbn@gmail.com

11

Nguyễn Như Trung

22/8/1974

 

 

Thạc sĩ

GD thể chất

0903297202

Nhutrungtd@gmail.com

12

Ngô Vũ Sơn

9/01/1967

 

Phó TBM Thể dục, GDQPAN

Thạc sĩ

Thể thao trường học

01689064469

Ngovusontsbn@gmail.com