1. Chức năng nhiệm vụ:

   - Đào tạo giáo viên ngoại ngữ và đào tạo ngoại ngữ có trình độ cao đẳng trở xuống.

    - Giảng dạy chương trình ngoại ngữ cho các ngành đào tạo khác trong trường.

    - Tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tiếng Anh, NVSP.

    - Phối hợp với phòng QLKH, VLVH-QHQT thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường.

    - Khoa Ngoại ngữ có bộ môn Tiếng Anh chuyên và Tiếng Anh không chuyên.

  - Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để bồi dưỡng kiến thức và tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Ngoại ngữ cho sinh viên chính quy các ngành đào tạo.

           

2. Danh sách cán bộ giảng viên:

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Chuyên ngành

Số ĐT

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Thu Viện

23/06/1972

Trưởng khoa-GVC

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

0985721629

Thuvien1972@gmail.com

2

Nguyễn Thị

Hồng Vân

16/10/1974

Phó Trưởng khoa-GV

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

0944427859

Mayhong74@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

18/11/1973

CTCĐ

Khoa-GV

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

0872138386

Nguyenthimyhanh1973@gmail.com

4

Lê Thị Hồng Duyên

24/01/1966

GVC

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

0384187131

Leduyen2466@gmail.com

5

Nguyễn Văn Thuật

28/11/1968

GV

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

0984650768

Vanthuat.nguyen@gmail.com

6

Nguyễn Thị Phương Mai

21/9/1974

GVC

Thạc sĩ

SP Tiếng Anh

0919587276

ntpmaicdbn@gmail.com