1. Chức năng:

  Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh sinh viên nội trú, quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và tổ chức dịch vụ thuộc khu nội trú theo quy định hiện hành của nhà nước và nhà trường.

    2. Nhiệm vụ cụ thể

    2.1. Chủ trì:

          - Xây dựng kế hoạch công tác học sinh, sinh viên nội trú hàng tháng, học kỳ, năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

          - Tổ chức bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên nội trú bảo đảm khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý và học tập, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn và phòng chống tệ nạn xã hội.

          - Ký, thực hiện hoặc đình chỉ hợp đồng nội trú kể cả hợp đồng cho thuê nhà ở trong những tháng hè và các công trình khác của Khu nội trú; Đăng ký tạm trú cho HSSV nội trú theo quy định.

         - Phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú và nội quy khu nội trú; Quyết định danh sách HSSV, học viên được ký hợp đồng nội trú và cấp thẻ ra vào của HSSV nội trú.

          - Xử lý cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên vi phạm Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú và nội quy khu nội trú theo thẩm quyền được quy định trong Quy chế  công tác học sinh, sinh viên nội trú do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành.

          - Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất trình Hiệu trưởng xét duyệt đề án giao quyền tự chủ một phần tài chính theo đề án chuyển đổi mô hình hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ của trường:

              + Kế hoạch thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ công tác HSSV, học viên nội trú theo quy định của nhà nước. Bao gồm: Ngân sách nhà nước và kinh phí do trường cấp, phí nội trú, nguồn thu do cho thuê nhà ở và các nguồn thu khác (nếu có).

             + Kế hoạch xây dựng sửa chữa nâng cấp, tu bổ nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng và các công trình phục vụ sinh hoạt; Kế hoạch và biện pháp đảm bảo điều kiện hoạt động của Khu nội trú.

             + Kế hoạch và biện pháp sử dụng có hiệu quả các phòng ở, nhà ăn và các công trình của Khu nội trú phục vụ sinh hoạt, vui chơi, giải trí khu nội trú.

             + Báo cáo quyết toán định kỳ về tài chính có liên quan đến Khu nội trú

          - Tổ chức sử dụng nhà ăn tập thể, câu lạc bộ sinh viên và các tài sản khác đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của nhà nước và nhà trường

          -  Lập kế hoạch, quản lý và tổ chức hoạt động lao động nghĩa vụ của học sinh, sinh viên chính quy nội trú thực hiện vệ sinh môi trường trong  khu nội trú và các khu vực bên ngoài theo sự phân công của nhà trường.

          - Bố trí cán bộ, giảng viên về công tác tại trường ở phòng khách khu nội trú  theo quy định của trường.

          - Định kỳ kiểm tra sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống thấm dột, cửa ra vào, cửa sổ, giường tủ, bàn ghế, nhà vệ sinh .....

          - Tổ chức phân công cán bộ, viên chức trực khu nội trú 24/24 giờ trong ngày.

    2.2. Phối hợp:

         - Phối hợp với tổ bảo vệ, kết hợp chặt chẽ với công an phường, công an khu vực thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản và tính mạng của học sinh, sinh viên, học viên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu vực nội trú và trong toàn trường.

        - Phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị khác trong việc tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển nhập học vào ở trong khu nội trú theo quy định. 

         - Phối hợp với phòng HCQT, TC - HSSV, các khoa trong việc tổ chức hoạt động lao động nghĩa vụ của HSSV chính quy, kiểm tra học sinh sinh viên nội trú, kết hợp với các tổ chức Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động tự quản, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho HSSV và người học ở trong khu nội trú.

          - Phối hợp với  tổ y tế nhà trường tổ chức vệ sinh môi trường, tổ chức công tác phũng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên nội trú; kịp thời báo cáo y tế nhà trường và địa phương về tình hình phòng, chống dịch bệnh hoặc phát hiện dịch bệnh trong khu nội trú.  

 

                  DANH SÁCH CBGV-NV BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Việt Thái

Trưởng ban

Biên chế Nhà nước

2

Hoàng Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

HĐLĐ dài hạn

3

Trịnh Thị An

Chuyên viên

HĐLĐ dài hạn

4

Đỗ Việt Vượng

Nhân viên

HĐLĐ dài hạn

5

Phạm Văn Hoạt

Nhân viên

HĐLĐ ngắn hạn